معنی کلمه شراندیش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شراندیش . [ ش َاَ ] (نف مرکب ) مقابل خیراندیش . بدسگال . بداندیش .