معنی کلمه ولدالزنا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ولدالزنا. [ وَ ل َ دُزْ زِ ] (ع ص مرکب ) زاده ٔ حرام . (غیاث اللغات ). حرام زاده . (کشاف اصطلاحات الفنون ) (آنندراج ).

(اِ مرکب ) پروانه ها و کرم ها و دیگر حشرات که در ایام برشکال پیدا میشوند، و به طلوع ستاره ٔ سهیل بمیرند. (آنندراج ) (از غیاث اللغات ) : ولدالزناست حاسد منم آنکه طالع من ولدالزناکُش آمد چو ستاره ٔ یمانی . نظامی . رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود.