معنی کلمه ساحبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساحبة. [ ح ِ ب َ ] (ع ص ، اِ) باران شدید. (از شروح نصاب به نقل از غیاث ) (آنندراج ). ظاهراً مصحف ساحیة است .