معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) اسحاق بن ابراهیم بن محمدبن العلاء مکنی به ابویعقوب . از روات است و روایتی درباره ٔ حرمت گوشت گروه خر وحشی از پیغمبر در کتاب تاریخ جرجان از او نقل شده است . (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 122).