معنی کلمه هم پهلویی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هم پهلویی . [هََ پ َ ] (حامص مرکب ) هم پهلو شدن . همراه رفتن . همراهی . گویا به معنی همراه شدن برای محافظت : چو بر بارگی کامرانیش داد به هم پهلویی پهلوانیش داد. نظامی .