معنی کلمه ثرایتااونا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثرایتااونا. [ ] (اِخ ) ثاثری تئون . صورت نام فریدون پادشاه پیشدادی در اوستا .