معنی کلمه غنجه غنجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غنجه غنجه . [ غ ِ ج َ / ج ِ غ ِ ج َ / ج ِ ] (اِ) پارچه ٔ لطیف که از آن زنان چارقد تهیه میکردند.