معنی کلمه پل رود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پل رود. [ پ ُ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه رامسر به لنگرود میان قلعه چای و شیرمحله در 514100 گزی طهران .