معنی کلمه کج و لوس شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کج و لوس شدن . [ ک َ ج ُ ل َ / لو ش ُ دَ ] (مص مرکب )فالج پیدا آمدن یا تغییر شکل دادن پاره ای از روی یابدن . کج شدن دهان و دست بر اثر عارضه ٔ نوعی بیماری چنانکه مرد مبتلا به فالج و لقوه . (یادداشت مؤلف ).