معنی کلمه فریبندگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فریبندگی . [ ف ِ / ف َ ب َ دَ / دِ ] (حامص ) مکر و فریب . حیله بازی وریا. تزویر و خیانت . (از ناظم الاطباء) : فریبندگی ها در او بیشمار که آید نویسندگان را بکار. نظامی .