معنی کلمه خدفلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خدفلة. [ خ َ ف َ ل َ ] (ع مص ) پیراهن کهنه پوشیدن . (از منتهی الارب ).