معنی کلمه چاردانگه ٔ هزارج. در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چاردانگه ٔ هزارجریب . [ گ َ ی ِ هَِ ج َ ] (اِخ ) از اعمال استرآباد بوده اینک جزء مازندران است و در خوبی آب و هوا مشهور و مسلم و دو ناحیه ٔ عمده را مشتمل است ، چاردانگه و دودانگه . (مرآت البلدان ج 4 ص 45). و رجوع به جغرافیایی مفصل تاریخی غرب ایران نگارش بهمن کریمی ص 68 شود.