معنی کلمه واحدة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واحدة.[ ح ِ دَ ] (ع ص ) مؤنث واحد. و رجوع به واحد شود.