معنی کلمه لقمه آلای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لقمه آلای . [ ل ُ م َ / م ِ ] (نف مرکب ) آلوده کننده ٔ لقمه . رجوع به آلای شود : لبش گاهی بخواهش لقمه آلای ولی در زیر لب لخت جگرخای . طالب آملی .