معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) ابراهیم بن عبداﷲ خزاف معروف به قصیر و مکنی به ابواسحاق . از راویان است . وی از عبداﷲبن یزید مقری و سلیمان بن عیسی سجزی و ابومعاذ ضحاک بن شمر و جز آنان روایت کند و احمدبن حفص سعدی و عبدالرحمان عبدالمؤمن و دیگران از او روایت دارند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 89).