معنی کلمه پل محمدآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پل محمدآباد. [ پ ُ ل ِ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) محلی کنار راه دوراهی حرمک به زابل میان پل اسبی و پل چلیک در 109600 گزی دوراهی حرمک .