معنی کلمه چم سیدمحمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چم سیدمحمد. [ چ َ س َی ْ ی ِ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) دهی از دهستان سرله بخش جانکی گرمسیر شهرستان اهواز که در 43 هزارگزی جنوب باغ ملک و 10 هزارگزی خاور راه اتومبیل رو هفتگل به گنبد لران واقع است . کوهستانی و معتدل است و 200 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ پرتو. محصولش غلات و برنج . شغل اهالی زراعت و راهش مالرو است . ساکنین این آبادی از طایفه ٔ خلیفه میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).