معنی کلمه ظهرالبلد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهرالبلد. [ ظَ رُل ْ ب َ ل َ ] (ع اِ مرکب ) بیرون شهر.