معنی کلمه حارث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حارث . [ رِ ] (اِخ ) مکنی به ابوالعنبس . محدث است .