معنی کلمه چم سیدعلی محمد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چم سیدعلی محمد. [ چ َ س َی ْ ی ِ ع َ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان میداود (سرگچ ) بخش جانکی گرمسیر شهرستان اهواز که در 17 هزارگزی جنوب باختری باغ ملک و 8 هزارگزی جنوب راه اتومبیل رو باغ ملک به ایزه واقع است و 20 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).