معنی کلمه طیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طیب . [ طَی ْ ی ِ ] (اِخ ) بامخرمة. رجوع به بامخرمه طیب بن عبداﷲبن احمد شود.