معنی کلمه هم آهنگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هم آهنگی . [ هََ هََ ] (حامص مرکب ) هم قصدی . همراهی . موافقت . (یادداشت مؤلف ) : در آن پرده که شیرین ساختی ساز هم آهنگیش کردی شه به آواز. نظامی . رجوع به هم آهنگ شود.