معنی کلمه حدس و تخمین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حدس و تخمین . [ ح َ س ُ ت َ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) حدس و گمان .