معنی کلمه فریادنامه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فریادنامه . [ ف َرْ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) نامه ای که در آن یاری و کمک خواهند : فریادنامه ها به اطراف نوشت و استعانت و استغاثت کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).