معنی کلمه پل فردوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پل فردوس . [پ ُ ل ِ ف ِ دَ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه طهران و فیروزآباد، میان سعیدآباد و تونل در 109000گزی طهران .