معنی کلمه یاغمورالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاغمورالی . [ م ُ ](اِخ ) دهی است از بخش نازلو حومه ٔ شهرستان ارومیّه ،با 280 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).