معنی کلمه ضحاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضحاک . [ ض َح ْ حا ] (اِخ ) الشیبانی . الحافظ ابوبکر احمدبن محمدبن عمرو النبیل ابی عاصم الضحاک الشیبانی الظاهری . او شانزده سال شغل قضای اصفهان داشت و کتب وی در فتنه ٔ زنج به بصره از میان بشد ولی مقدار پنجاه هزار حدیث از حافظه ٔ خویش بنوشت . از ابن اعرابی در طبقات النساک نقل شده است که وی هزار مسئله ٔ شقیق بلخی را از بر کرد. ضحاک مذهب ظاهری داشت و قیاس را منکر بود و بسال 287 هَ . ق . درگذشت . (معجم المطبوعات ج 2 ص 1220).