معنی کلمه زفت خویی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زفت خویی . [ زُ ] (حامص مرکب ) فظاظت . درشتی . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).