معنی کلمه چم خلیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چم خلیل .[ چ َ خ َ ] (اِخ ) رجوع شود به «خلیل آباد» که نام فعلی این آبادی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).