معنی کلمه حدر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حدر. [ ح ُدْ دَ ] (اِخ ) از محال بصره پهلوی خطه ٔ مزینة. (معجم البلدان ).