معنی کلمه ژئورژی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژئورژی . [ ژِ ئُرْ] (اِخ ) گروزیا . گرجستان . رجوع به گرجستان شود.