معنی کلمه سا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سا. (پسوند) ادات تشبیه است در آخر کلمات . مخفف آسا: شبه ، نظیر، مانند، مثل ، چون ، گون ، گونه ، آسا، وار، شبیه ، شکل ، صفت . (برهان ) (آنندراج ) (شرفنامه ٔ منیری ) : در بدی و گدی توئی منحوس ساستا سا وساسیا آسا. فرالاوی . باری ز سنگ ، چشمه ٔ آب آورد برون باری ز آب چشمه کند سنگ ذره سا . سعدی . آب آذرسا، آب آتش مانند. و نیز رجوع به آسا شود.