معنی کلمه ثئط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثئط. [ ث َ ءِ ] (ع مص ) ثئط لحم ؛ بدبو گردیدن گوشت .

زکام زده شدن .