معنی کلمه فریاد افتادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فریادافتادن . [ ف َرْ اُ دَ ] (مص مرکب ) سر و صدا پیچیدن . فریاد برخاستن . رجوع به فریاد اوفتادن شود.