معنی کلمه سجاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سجاد. [ س َج ْ جا ] (اِخ ) علی بن حسین بن علی معروف به سجاد و مکنی به ابوالحسن و ملقب به زین العابدین . امام چهارم شیعیانست . رجوع به ابوالحسن علی بن حسین بن علی و علی بن حسین شود : سپس ِ باقر و سجاد روم در ره دین تو بقر رو سپس عامه که ایشان بقرند. ناصرخسرو.