معنی کلمه کثمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کثمة. [ ک َ ث َ م َ] (ع ص ) زن سیر و پرشکم از شراب و جز آن . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) .