معنی کلمه قرجه رباط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرجه رباط. [ ق َ رَ ج َ رُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد واقع در 105 هزارگزی شمال باختری اسفراین و 9 هزارگزی جنوب شوسه ٔ بجنورد به شقاق . موقع جغرافیایی آن دامنه و سردسیر است . سکنه ٔ آن 140 تن است . آب آن از قنات و محصول آن تریاک و شغل اهالی زراعت است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).