معنی کلمه سجا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سجا. [ س َ ] (اِ) عنوان کتاب و نامه . (برهان )(غیاث ) (آنندراج ).

و در عربی بمعنی دوام و سکون باشد. (برهان ).

چیزی که بر نامه پیچند، و آن نیز به «حا»ی مهمله است نه بجیم معجمه و عربی است نه پارسی . (آنندراج ) (انجمن آرا).