معنی کلمه قرجن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرجن . [ ق ُ ج َ ] (اِخ ) ابوکامل بصری گوید: دهی است از دههای ری . (انساب سمعانی ).