معنی کلمه فارنوخینا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فارنوخینا. (معرب ، اِ) رجوع به فارنوخیا شود.