معنی کلمه طویله درق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طویله درق . [ طَ ل َ دَ رَ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان زنجان در 21 هزارگزی زنجان کنار راه مالرو قیدار. کوهستانی و سردسیر با 222 تن سکنه . آب آن از چشمه .محصولات آنجا غلات و انگور. شغل اهالی زراعت و قالی وگلیم و جاجیم بافی . راه آن مالرو است و در فصل خشکی اتومبیل می توان برد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 2).