معنی کلمه آبشی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آبشی . (اِ مرکب ) چاهی که در صحن سرای کَنند رفع حوائج کودکان و گرد آمدن فاضل آب را. چاهک .