معنی کلمه واحد مقدار گرما در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واحد مقدار گرما. [ ح ِ دِ م ِ رِ گ َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) واحدی است که برای سنجش مقدار گرما به کار میرود. واحد مقدار گرما در دستگاه .S.K.M کالری بزرگ است و آن مقدار حرارتیست که گرمای یک کیلوگرم آب مقطر را یک درجه بالا می برد و کالری کوچک 11000 کالری بزرگ است .