معنی کلمه ثراء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثراء. [ ث َ ] (ع اِمص ) بسیاری مال . توانگری . دارائی : انه لذوثراء؛ أی لذو عدد و کثرةمال .

(مص ) توانگر شدن .

بسیار شدن .

افزودن (مال و مردم و امثال آن ).

بسیارمال گردانیدن . بی نیاز شدن .