معنی کلمه گاهان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاهان . (پسوند) (از: «گاه » به اضافه ٔ «آن » مزید زمان ) گاه ، هنگام ، وقت ، و همواره در ترکیب آید: دیرگاهان ، گرمگاهان ، شامگاهان ، جاشت گاهان : صبحگاهان سر خونین جگر بگشائید ژاله ٔ صبحدم از نرگس تر بگشائید. خاقانی . سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه . حافظ.