معنی کلمه وکید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وکید. [ وَ ] (ع ص ) اکید. استوار. (منتهی الارب ). شدید موثق . (اقرب الموارد).