معنی کلمه چلوصاف کن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چلوصاف کن . [ چ ِ / چ ُ ل َ / لُو ک ُ ] (اِ مرکب ) چلو صافی . ظرفی از مس یا چوب که سوراخهای ریز داردو چلو جوشیده ٔ در آب را در آن ریخته آبش را بگیرند.سله . پالاوَن . صافی . آبکش . و رجوع به چلوصافی شود.