معنی کلمه افة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
افة. [ اُف ْ ف َ ] (ع ص ) بددل .

مفلسی که هیچ ندارد.

مرد آلوده به نجاست . (منتهی الارب ).