معنی کلمه چلوپزخانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چلوپزخانه . [ چ ِ / چ ُ ل َ / لُو پ َ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) دکان چلوی . مغازه ٔ چلوپزی . جایی که در آنجا چلوپزند و فروشند. محل کار چلوپز. و رجوع به چلو و چلوپز و چلوپزی شود.

در اصطلاح بعضی از طبقات ، آشپزخانه و مطبخ منزل راگویند. محلی از خانه که مخصوص پختن غذاست . مطبخ .