معنی کلمه ستوهیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ستوهیدن . [ س ُ دَ ] (مص ) نفرت داشتن و بتنگ آمدن . (آنندراج ). بیزار بودن : سپهر گشتت دایه گریز از این دایه زمانه بودت مادر ستوه از این مادر. مسعودسعد.